Music : Brymo - Olumo

Artiste: Brymo

Year Of Release: 2018

Mò n lọ sáké mo fẹ́ lọ rọ́jọ̀gbọ́n o Mò n lọ sábéòkúta mo fé lọ rí Ọmọ ṣóyínká Oṣóyinká ooooo Oṣóyinká Oṣóyinká ooooo Bẹ lọ sówu Bẹ bá rárẹ̀mú o Bẹ bá rí bába Ìyábọ̀, ẹ bá mi ki Ẹbọra òwu Ẹbọra òwu ooooo Ẹbọra òwu, eh Ẹbọra òwu ooooo Bẹ lọ sábẹ́òkúta ìlú olúmọ Bẹ bá ráláké ẹ bá mi ki


0:00 0:00

Brymo | Gidicloud.com

Brymo - Olumo


Download Now

Share :


Do you want your song on Gidicloud? Upload Your Song

Be The First To Comment
Social channels
Search Below
Top Post Type